24 ต.ค. 2558

กยศ.เชิญนายจ้าง ยินยอมให้ลูกจ้างหักเงินชำระหนี้ 3,392 views

 

กยศ.ออกโครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติ เชิญชวนนายจ้าง ทำบันทึกข้อตกลง ให้บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง ชำระคืนหนี้ให้กับ กยศ.


    น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนได้จัดทำแผนกระตุ้นการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม ในโครงการ กยศ. – กรอ. เพื่อชาติ โดยจะขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือกับกองทุน ในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรในองค์กร ที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุนโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกอง ทุน ในการชำระหนี้คืนเพื่อให้กองทุนนำเงินที่ได้ไปปล่อยกู้ต่อให้กับนักศึกษา รุ่นน้องโดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม หรือ ซีเอสอาร์ โดยขณะนี้มีบริษัทบาธรูมดีไซน์เข้าร่วมโครงการแล้ว 1 บริษัท

 

   โดยผู้กู้ยืมจะได้รับสิทธิ คือกรณีผู้กู้ยืมยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระ เมื่อชำระเสร็จสิ้นจะได้เงินคืนร้อยละ 1 ของเงินต้นคงเหลือ สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระ หากยินยอมชำระหนี้เป็นปกติจะได้ลดเบี้ยปรับ 100% หรือหากไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ กองทุนจะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้กับผู้กู้ยืมพร้อมลดเบี้ยปรับร้อยละ 50 และมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา หากผู้กู้ยืมปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระจะได้เงินคืนร้อยละ 3 ของเงินต้นคงเหลือ แต่สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระจะได้ลดเบี้ยปรับ 100%

 

   ขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการ องค์กรนายจ้างติดต่อมายังกองทุน หลังจากนั้นทำเอ็มโอยูกับกองทุน องค์กรนายจ้างต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการและให้ บุคลากรลงนามในหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรนายจ้างส่งรายชื่อให้กองทุน และกองทุนจะเป็นผู้ตรวจสถานะ ก่อนจะนำไปสู่การลงนามยินยอมหักเงินเดือนจนกว่าจะครบวงเงินโดยแนวทางดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 ต.ค. 58) จนถึงเดือน ก.ย. 2559

 

   โดย กยศ. จะทำประชาสัมพันธ์ร่วมกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม เพื่อเชิญชวนให้นายจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ไม่ปกติ 1.3 ล้านราย และค้างชำระแบบไม่ปกติเข้าข่ายไกล่เกลี่ย 700,000 – 800,000 ราย คิดเป็นยอดหนี้คงค้าง

 

Credit : spinnews