1 ต.ค. 2558

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ยอดครู อาเซียนและติมอร์-เลสเต 2 ต.ค.นี้ 3,680 views

 

          “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาจากประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะดำเนินการคัดเลือกและจัดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลต่อเนื่อง ทุก 2 ปี เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

 

           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้แก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจาก 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกของการพระราชทานรางวัล และจะทรงร่วมฟังปาฐกฐาพิเศษ โดยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในหัวข้อ “Education as an Integration Tool for ASEAN Community”

 

 

        นอกจากนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 ประเทศ จะนำเสนอผลงานของแต่ละประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พร้อมเข้าร่วมการประชุมสภาครูอาเซียนด้วย“

 

       ดร.กฤษณพงศ์ ยังได้กล่าวอีกว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri  Award เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 

 

      ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประเทศละ 1 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกสุดยอดครูเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุก 2 ปี“

 

 

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เอ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถรับชมถ่ายทอดสดออไลน์ได้ ในระบบ 2 ภาษา 
ภาษาไทย http://www.pmca.or.th/thai/?p=2826 
English http://www.pmca.or.th/eng/?p=2428

 

16.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึง โรงแรมเซ็นทาราเเกนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดง­าน 
• นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กราบบังคมทูลรายงานการคัดเลือกครูผู้ได้รั­บพระราชทานรางวัลฯ พร้อมเบิกปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของเเต่ละประเทศเป็นผู้ประกาศเกียรติคุณแล­ะเบิกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า­ฟ้ามหาจักรี จำนวน 11คน
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ประกาศเกียรติคุณ และเบิกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ­้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 11คน
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ครูผู้ได้รับพระราชทานร­างวัล จำนวน 11 คน


16.43 น
• พระราชทานพระราชดำรัสอสดงความยินดีแก่ครูผ­ู้ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมพระราชดำรัสเปิดการประชุมสภาครูอาเซี­ยนครั้งที่ 31 ในโอกาสวันครูโลก
• ทรงฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ Education as an Integration Tool for ASEAN Community “ โดย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
• พระราชทานของที่ระลึก แก่ นายสุรินทร์ พิศสุววณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ


17.26 น
• เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการครูผ­ู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
• พระราชทานพระราชวโรกาสฉายพระฉายาลักษณ์ร่ว­มกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 คนและคณะที่เกี่ยวข้องจำนวน 4ชุด